PARTNER fertőtlenítő tisztítószer - Biztonsági Adatlap (Clean Center)

Hatóanyaga kvaterner ammónium vegyület: benzil-(C12-16)alkil-dimetil-ammónium-klorid. A hatóanyag szerepel az ún. BKC-vegyületek halmazában az 1451/2007/EK ...

PARTNER fertőtlenítő tisztítószer - Biztonsági Adatlap (Clean Center) - kapcsolódó dokumentumok

Hatóanyaga kvaterner ammónium vegyület: benzil-(C12-16)alkil-dimetil-ammónium-klorid. A hatóanyag szerepel az ún. BKC-vegyületek halmazában az 1451/2007/EK ...

Alkoholos fertőtlenítőszer. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek ... Biocid termék: B-13070103 Etanol 55,3%, Izopropil-alkohol 14,7%.

19 янв. 2021 г. ... Azonosított felhasználás: A termék ecetes WC tisztítószer WC csészék tisztítására. Foglakozásszerű és lakossági felhasználásra.

1 мар. 2017 г. ... SANYTOL FERTŐTLENÍTŐ MOSÓGÉP TISZTÍTÓSZER. Termékkód. : HIG_LAV_REF 26 ... Veszélyt jelző piktogramok (CLP). : GHS05. Figyelmeztetés (CLP).

Azonosított felhasználás: A termék ecetes WC tisztítószer WC csészék tisztítására. Foglakozásszerű és lakossági felhasználásra.

Azonosított felhasználás: Ecetes WC tisztítószer WC csészék tisztítására. Ellenjavallt felhasználás: Márványhoz és tűzzománcozott felületek tisztítására ...

Mosó Maci Folttisztító sóhoz. 1907/2006/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény alapján. 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása.

Település: Solymár. Ár: 350 000 000 Ft. Alapterület: 1107 m2. Telek terület: 4017 m2. Építés éve: 2000. Nappali: 9. Háló: 1. Fürdő: 3. Garázs:.

Az egyetem könyvtára: Minden kar rendelkezik saját könyvtárral http://kv.sapientia.ro/hu/a-tonk-sandor-konyvtar. Sportolási lehetőség az egyetemen:.

Partiumi Keresztény Egyetem. Ország: Románia ... Nemzetközi diákélet az egyetemen: -. Nemzetközi diákok száma az egyetemen -. Az egyetem könyvtára:.

Terméknév: EVOX Summer Citrus Breeze illatosított nyári szélvédőmosó. Változat: 2. Felülvizsgálat: 2021. 03. 30. Kibocsátás kelte: 2017. 12. 04.

Veszélyt jelző piktogramok. GHS05 GHS07 ... További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

9028 Győr, Fehérvári u. 75. Tel.: 06 96 524 260. A gyártó adatai: MATTES TRADING s.r.o.. Collo – Louky 1557. 738 02 Frýdek-Mísek.

Termékazonosító: Sűrített levegő, Portalanító berendezés, Sűrített levegő aeroszol palack 400(04158) és 600 ml (06418). 2. Az anyag/keverék azonosított ...

KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 220/2004. (VII.21.) ...

Terméknév: MOL ioncserélt víz. Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2015. 03. 25. Oldal: 1/(11). 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected] Forgalmazó: Art-Export Bova Kft.

Ipari lefolyó- és zsírfogó tisztító granulátum. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 453/2010/EK rendelet szerint.

Termék: LEVENDULA. 1-9 oldal. 6. Külső jellemzők : folyadék. Szín : szetnderdnek megfeleő. Szag : sztenderdnek megfelelő lobbanáspont : 76,00 °C.

3 мая 2017 г. ... ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,. Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199.

R51 - Mérgező a vízi szervezetekre. ... H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYA-.

Képlet Na2CO3. CAS szám: 497-19-8 ... 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ. Kémiai képlet: Na2CO3. Moláris tömeg:.

Kereskedelmi megnevezés: VERY WELL AKRIL FESTÉK RAL 9005 400 ML. · Cikkszám: 110337. · 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ...

10 мая 2016 г. ... Terméknév: Imidasect Fly-bait légyirtó csalétek. Változat: H3 Eredeti kiadás ... (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés. DMEL.

12 мар. 2018 г. ... Biztosítsa a sérült védelmét felfázás ellen. Orvosi ellátás bebiztosítása szükséges, amenyiben a tünetek tartósak - ingerlés, ill. fulladás ...

27 мая 2002 г. ... Biztonsági adatlap. 91/155/EWG szerint. A nyomtatás kelte 27.05.2002. Az átdolgozás kelte 26.03.2002. Kereskedelmi megnevezés: Tip Kombi.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Biztonsági adatlapot készítette: ... A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ...

18 янв. 2017 г. ... Professzionális felhasználása, műtrágya Üvegházban. Professzionális felhasználása, folyékony műtrágya szabadföldi ... kálium-nitrát.

24 апр. 2017 г. ... Konyhai és fürdőszobai lefolyók, lefolyó-rendszerek, szifonok fertőtlenítő tisztítása, dugulás-elhárítás; szagtalanítás.

29 апр. 2020 г. ... Az öblítés folytatása. Ha irritáció lép fel és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni.

Ha eszméletlen személynek szeretne segíteni, helyezze helyreállítási helyzetbe, és figyelje a ... Az említett jogszabályi és rendeleti sorozat feladata a.

30 мар. 2020 г. ... Syngenta Magyarország Kft ... Syngenta +3614882288, Országos Kémiai Biztonsági ... termék biztonsági adatlapja, ha a Syngenta sürgősségi.

Szinoníma/az anyag latin neve: KAOLINUM PONDEROSUM. Cas szám: ... Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan.

Grund. 1 / 10. BIZTONSÁGI ADATLAP ... Grund. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt ... CSR: Kémiai biztonsági jelentés.

25 янв. 2019 г. ... Szén-tetraklorid. · Figyelmeztető mondatok ... 56-23-5 Szén-tetraklorid. Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Carc.

9 сент. 2020 г. ... Nincs ismert. Gyúlékonyság limitje levegőben. Nincs ismert. Felső gyulladási határ: Nem áll rendelkezésre adat. Alsó gyulladási határ.

12 апр. 2018 г. ... Napraforgó olaj. Szinoníma/az anyag latin neve: HELIANTHII ANNUI OLEUM RAFFINATUM. CAS szám: 8001-21-6. EU szám: 232-273-9. REACH reg. szám:.

Veszélyességi piktogramok: GHS07. Figyelmeztetés: FIGYELMEZTETÉS. Termékazonosító: EC 250-954-9. 4-TERC-BUTIL-CIKLOHEXIL-ACETÁT. EC 202-983-3.

Petróczi István. E-mail: [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ).

15 дек. 2010 г. ... Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója ... H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.