Tip kombi biztonsági adatlap

Mosó Maci Folttisztító sóhoz. 1907/2006/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény alapján. 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása.

12 мар. 2018 г. ... Biztosítsa a sérült védelmét felfázás ellen. Orvosi ellátás bebiztosítása szükséges, amenyiben a tünetek tartósak - ingerlés, ill. fulladás ...

10 мая 2016 г. ... Terméknév: Imidasect Fly-bait légyirtó csalétek. Változat: H3 Eredeti kiadás ... (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés. DMEL.

Terméknév: EVOX Summer Citrus Breeze illatosított nyári szélvédőmosó. Változat: 2. Felülvizsgálat: 2021. 03. 30. Kibocsátás kelte: 2017. 12. 04.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai ... Biztonsági adatlapot készítette: ... A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ...

9028 Győr, Fehérvári u. 75. Tel.: 06 96 524 260. A gyártó adatai: MATTES TRADING s.r.o.. Collo – Louky 1557. 738 02 Frýdek-Mísek.

24 апр. 2017 г. ... Konyhai és fürdőszobai lefolyók, lefolyó-rendszerek, szifonok fertőtlenítő tisztítása, dugulás-elhárítás; szagtalanítás.

Art-Export Bova Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna u. 6. Telefon/fax: +36 1 284 58 55. E-mail: [email protected] Forgalmazó: Art-Export Bova Kft.

29 апр. 2020 г. ... Az öblítés folytatása. Ha irritáció lép fel és nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés: A szájat ki kell öblíteni.

Ipari lefolyó- és zsírfogó tisztító granulátum. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően és a 453/2010/EK rendelet szerint.

30 мар. 2020 г. ... Syngenta Magyarország Kft ... Syngenta +3614882288, Országos Kémiai Biztonsági ... termék biztonsági adatlapja, ha a Syngenta sürgősségi.

KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól. 220/2004. (VII.21.) ...

Képlet Na2CO3. CAS szám: 497-19-8 ... 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ. Kémiai képlet: Na2CO3. Moláris tömeg:.

3 мая 2017 г. ... ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,. Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199.

R51 - Mérgező a vízi szervezetekre. ... H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYA-.

Termékazonosító: Sűrített levegő, Portalanító berendezés, Sűrített levegő aeroszol palack 400(04158) és 600 ml (06418). 2. Az anyag/keverék azonosított ...

Ha eszméletlen személynek szeretne segíteni, helyezze helyreállítási helyzetbe, és figyelje a ... Az említett jogszabályi és rendeleti sorozat feladata a.

18 янв. 2017 г. ... Professzionális felhasználása, műtrágya Üvegházban. Professzionális felhasználása, folyékony műtrágya szabadföldi ... kálium-nitrát.

Terméknév: MOL ioncserélt víz. Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2015. 03. 25. Oldal: 1/(11). 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.

27 мая 2002 г. ... Biztonsági adatlap. 91/155/EWG szerint. A nyomtatás kelte 27.05.2002. Az átdolgozás kelte 26.03.2002. Kereskedelmi megnevezés: Tip Kombi.

Kereskedelmi megnevezés: VERY WELL AKRIL FESTÉK RAL 9005 400 ML. · Cikkszám: 110337. · 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, ...

Termék: LEVENDULA. 1-9 oldal. 6. Külső jellemzők : folyadék. Szín : szetnderdnek megfeleő. Szag : sztenderdnek megfelelő lobbanáspont : 76,00 °C.

Veszélyt jelző piktogramok. GHS05 GHS07 ... További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

1 июл. 2017 г. ... 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés. Ellenjavallat: ipecacuana szirup.

Ajax floral fiesta spring flowers. Termékkód: 029-1037-0014. 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

Szinoníma/az anyag latin neve: TETRACAINI HYDROCHLORIDUM. CAS szám: 136-47-0. EU szám: n. a.. REACH reg. szám: ... Fizikai állapot : szilárd.

12 апр. 2018 г. ... Napraforgó olaj. Szinoníma/az anyag latin neve: HELIANTHII ANNUI OLEUM RAFFINATUM. CAS szám: 8001-21-6. EU szám: 232-273-9. REACH reg. szám:.

Veszélyességi piktogramok: GHS07. Figyelmeztetés: FIGYELMEZTETÉS. Termékazonosító: EC 250-954-9. 4-TERC-BUTIL-CIKLOHEXIL-ACETÁT. EC 202-983-3.

Petróczi István. E-mail: [email protected] 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ).

9 апр. 2018 г. ... ADEPS SOLIDUS. CAS szám: 8002-31-1. EU szám: Nem ismert ... MAGILAB Kft. 1061 Budapest,. Király u. 12. Telefon: +36-1-433-3540.

1 нояб. 2020 г. ... Biztosítsa a sérült védelmét felfázás ellen. Orvosi ellátás szükséges, amennyiben a tünetek tartósak - ingerlés, ill. fulladás esetében.

7 сент. 2020 г. ... A vérnyomás jelentősen csökkenhet, szörtyzörejekkel, habos köpettel és magas pulzusnyomással kísérve. 5. szakasz: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK.

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. ... 47 (Chromium VI compounds). 2. CLP nemzetközi szabályozás:.

Alkoholos fertőtlenítőszer. BIZTONSÁGI ADATLAP. Készült az 1272/2008/EK rendeletnek ... Biocid termék: B-13070103 Etanol 55,3%, Izopropil-alkohol 14,7%.

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ... Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékeia kémiai kóroki ...

5 июн. 2018 г. ... Azonosított felhasználás:lefolyó tisztító lakossági felhasználásra. Ellenjavalt felhasználás:más tisztítószerekkel nem keverhető.

21 окт. 2019 г. ... Veszélyességi kategóriák: Aspirációs veszély: Asp. vesz. 1 ... Piktogram: H304. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Bőr Irrit.2 H315. Eye Irrit.2, H319. Bőr Sens. 1, H317. Aquatic Chronic 3, H412 ... 12. SZAKASZ: Ökológiai információk. 12.1. Toxicitás ...

Szenzibilizáció – Bőr, 1. veszélyességi kategória – H317. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció ... SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK. 12.1. Toxicitás:.

15 июл. 2019 г. ... Bőr: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. ... bőr alá, komoly sérüléseket okozhat. ... SZAKASZ 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ.

9 сент. 2020 г. ... Nincs ismert. Gyúlékonyság limitje levegőben. Nincs ismert. Felső gyulladási határ: Nem áll rendelkezésre adat. Alsó gyulladási határ.

veszélyes osztályba sorolt anyagokat tartalmazza. ... 10.2 Kémiai stabilitás: normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil.

15 мая 2015 г. ... Temékazonosító: Pillangó autósampon /gyümölcs illatú/ ... Figyelmeztető jel: nincs Figyelmeztető H-mondat: nincs.

22 февр. 2018 г. ... Tűzveszélyes gázok: Tűzv. gáz 1. Nyomás alatt lévő gázok: Propán-bután. Akut toxicitás: Akut tox. 4. Bőrmarás/bőrirritáció: Bőrirrit. 2.

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító: Trietanolamin. Szinoníma/az anyag latin neve: TROLAMINUM. Cas szám:.

25 янв. 2019 г. ... Szén-tetraklorid. · Figyelmeztető mondatok ... 56-23-5 Szén-tetraklorid. Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; Carc.

Egyéb veszélyek. A klór-dioxid oldat tároló edényének felnyitásakor toxikus klór-dioxid gáz kerülhet a levegőbe. Tűz esetén toxikus gázok keletkezhetnek.

ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ. Megnevezés. CAS-szám EU-szám. %. Veszély- jel. R- mondat. Ezüst. 7440-22-4 231-131-3 0,01>.

3 авг. 2020 г. ... Kémiai biztonsági jelentés. Nem áll rendelkezésre információ. 16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK. A biztonsági adatlapon használt rövidítések ...

felel meg a megadottaknak, akkor vegye fel a kapcsolatot értékesítési vagy ... adagolása el tudja hárítani a mérgező hatásokat (metabolikus acidózis, ...

13 июл. 2017 г. ... 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt ... PERLIT anyag, amelyre az uniós jogszabályok.

1 окт. 2014 г. ... 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Felhasználások:.

23 мар. 2021 г. ... Kereskedelmi megnevezés: L(+)-Aszkorbinsav, for analysis, ExpertQ®, ACS, ISO. · Cikkszám: AC0515. · CAS-szám: 50-81-7. · EK-szám: 200-066-2.

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint (CLP). Veszély- piktogram. Veszély- kategória. H-mondat. Etofumezat (ISO). Indexszám: 607-314-00-2. 26225-79-6.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: ... A Vesz. oszt és kategória, valamint a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

21 дек. 2016 г. ... Etanol; Etil-alkohol propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol Bifenil-2-ol ... Képlet: Molekulatömeg: 46,07. Veszélyes anyag. EK-szám.

Szakasz Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1 Termékazonosító. Szuper-D. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása ...

>.2000 mg/kg (patkány. Primer ingerhatás: Bőrkorrózió/bőrirritáció. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Grund. 1 / 10. BIZTONSÁGI ADATLAP ... Grund. 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt ... CSR: Kémiai biztonsági jelentés.

15 дек. 2010 г. ... Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója ... H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Ez a weboldal cookie -kat használ annak érdekében, hogy weboldalunkon a legjobb élményt nyújtsa.